Na internet stranici referade možete pronaći korisne informacije o upisima u akademske godine, nastavnicima, suradnicima u nastavi i mentorima godina te kalendar nastave.

Koja su najčešće postavljana pitanja?

Svu dokumentaciju možete pronaći na našem internet sjedištu na stranici: https://www.vs-securus.hr/dokumenti

Nakon uspješne obrane završnog ili diplomskog rada studentu se izdaje uvjerenje o završetku studija koje važi do izdavanja diplome. Diploma se uručuje na svečanoj promociji. Diploma se izdaje na hrvatskom jeziku a Dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Student bi redovno po semestru trebao ostvariti po 30 ECTS , odnosno završetkom studija 180 ECTS bodova. Kao i na svim drugim visokoškolskim ustanovama tako i na Veleučilištu Securus nema uvjeta o broju položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova iz prvog semestru za upis drugog semestra

Ukoliko Vam poslodavac želi plaćati troškove školarine s Vama će potpisati ugovor u kojem bi trebali navesti da će vam plaćati samo troškove školarine za vaše redovito izvršavanje studentskih obveza, a da sve druge dodatne troškove zbog eventualno ponovni upis ne položenih predmeta morate snositi Vi.

Za izdavanja Uvjerenja o položenim ispitima ili Nastavnog plana i programa studija studenti trebaju podnijeti pisani zahtjev u Studentsku referadu koji treba sadržavati svrhu izdavanja dokumenta. Troškovi izdavanja svakog od navedenih dokumenata iznose 50,00 kn.

Za upis u drugu godinu studija, odnosno u treći semestar student mora položiti sve ispite prvog semestra. Ispit iz prvog semestra koji nije položen mora se ponovno upisati i slušati. Do upisa u četvrti semestar student mora položiti sve ispite iz drugog semestra (također ne položene ispite iz drugog semestra mora ponovno upisati i slušati). Do petog semestra student mora položiti sve ispite iz prvog i trećeg semestra, a do šestog iz drugog i četvrtog.

Ukoliko student isti nepoloženi predmet treba upisati po treći puta u Studentsku referadu je dužan dostaviti molbu za ponovni upis ne položenog predmeta s detaljnim obrazloženjem zahtjeva i indeksom.

Student ima pravo upisati isti nepoloženi predmet najviše dva puta, a iznimno mu se može odobriti upis nepoloženog predmeta po treći puta ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Za promjenu upisanog izbornog predmeta moguće je predati pisani zahtjev uz obrazloženje zahtjeva samo tijekom prva tri tjedna nastave i to samo iz opravdanih razloga.

Ne položeni predmeti iz zimskog/ljetnog semestra ponovno se upisuju prilikom upisa u idući zimski/ljetni semestar te se ponovno i plaćaju sukladno broju ECTS bodova.

Uvjeti za upis apsolventske godine su upisani svi propisani ECTS bodovi te podmireni svi troškovi školarine. Studenti su dužni obaviti upis u apsolventsku godinu u propisanom roku u Studentskoj referadi.

Student ima pravo na mirovanje studentskih obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija. Pisani zahtjev za mirovanje studentskih obveza potrebno je detaljno obrazložiti i uz isti priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode studenta.

Mirovanje studentskih obveza student može tražiti početkom akademske godine, odnosno 30 dana od trenutka nastanka okolnosti zbog kojih se traži mirovanje.

Izvanredni student koji nije u radnom odnosu svoja prava na socijalno i zdravstveno osiguranje ostvaruje prijavom na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Referada

Kontakti referade​

Radno vrijeme

  • Petkom od 12:00 do 18:00 sati 
  • Subotom od 10:00 do 12:00 sati
Close Menu