PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI – SMJER ZAŠTITE OD POŽARA

Cilj studija je izobrazba visokostručnih kadrova vatrogastva i zaštite od požara koji se profesionalno ili kao dobrovoljni vatrogasci bave vatrogastvom i ZOP te svim drugim polaznicima koji se žele baviti poslovima vatrogastva, zaštite od požara te zaštitnim i sigurnosnim aspektima sprečavanja akcidenata u djelovanju pravnih osoba, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Veleučilište će obrazovati vatrogasne stručnjake i stručnjake zaštite od požara koji će poboljšati sustav vatrogastva i prevencije, odnosno zaštite od požara te osigurati njegovu funkcionalnost i učinkovitost, poglavito u vođenju i zapovijedanju velikim i složenim vatrogasnim intervencijama i požarima otvorenog prostora te u prekograničnim intervencijama i pružanju međunarodne pomoći.

Osnovna funkcija studija je kvalitetnim nastavnim uvjetima i provedbom nastavnog programa omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i stručnih znanja iz znanstvenog interdisciplinarnog tehničkog područja i struke te tijekom studija kroz veliki udio praktičnih vježbi, studija slučaja i prakse u vatrogasnim postrojbama i specifičnim gospodarskim subjektima (zračne luke, autoceste i tuneli, kemijska postrojenja…) osposobljavati studente za obavljanje poslova visoko obrazovanih stručnjaka u vatrogastvu i zaštiti od požara, a za potrebe: 

  • Hrvatske vatrogasne zajednice, županijske, gradske i općinske vatrogasne zajednice, dobrovoljnih vatrogasnih društava,
  • javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi,
  • vatrogasnih postrojbi i službi zaštite od požara u gospodarstvu.
  • gospodarstva i drugih pravnih osoba, tijela lokalne, područne i državne uprave,
  • Ministarstva obrane,
  • Ministarstva unutarnjih poslova,
  • Ravnateljstva civilne zaštite,

Tijekom studija, posebna će se pozornost posvetiti praktičnoj nastavi, proučavanju konkretnih problema struke i usvajanju vještina za obavljanje zadaća vatrogasne struke.

Završetkom studija, stječu se znanja i vještine potrebne za samostalno rješavanje problema upravljanja, vođenja i zapovijedanja vatrogasnim postrojbama i intervencijama, rukovođenja poslovima i vođenju administrativnih, stručnih i operativnih poslova u vatrogasnoj organizaciji te poslove u svezi sa stručnim i upravnim nadzorom u vatrogastvu i zaštiti od požara, sudjelovanje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara, vođenje procesa prikupljanja i obrade podataka, predlaganja postupaka i rješenja te vođenje procesa upravljanja i usklađivanje s donošenjem odluka od strane rukovodnih struktura pojedine vatrogasne organizacije ili tijela.

Isto tako, završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje i određenih problema i u području zaštite i spašavanja, što uključuje definiranje i provedbu preventivnih mjera zaštite, u proizvodnji, primjeni, skladištenju i prometu eksplozivnih, opasnih i toksičnih tvari.

Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru koji obuhvaća 15 tjedana nastave semestralno, odnosno 30 tjedana godišnje, ljetne i zimske praznike te redovite i izvanredne ispitne rokove. Izvanredna izvedba studija namijenjena je izvanrednim studentima koji u pravilu studiraju uz rad i izvodi se prema prilagođenoj, a po potrebi i kraćoj nastavnoj satnici s većim udjelom samostalnog rada studenata.

Nastava se održava petkom poslije podne, subotom i nedjeljom, a vježbe po potrebi tijekom tjedna. Prisutnost nastavi se provjerava, a dopušteni broj izostanaka je ograničen.

Izvodi se u prostorijama Ekonomske škole Pula na adresi Kovačićeva 3 te nastavnim bazama Veleučilišta, prostorijama, praktikumima i laboratorijima pravnih osoba s kojima ima dogovorenu suradnju te u sklopu terenske nastave izvan Veleučilišta. Nastava na studijima izvodi se na hrvatskom jeziku. 

Studij završava polaganjem svih ispita i obavljanjem stručne prakse. Studentima koji završe studij izdaje se diploma i suplement – dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku s podacima o studentu, stečenom nazivu, stupnju kvalifikacije, načinu studiranja, uspjehu na studiju i stečenim kompetencijama.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija sigurnosti stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer vatrogastva i zaštite od požara, bacc. ing. sec.

Kompetencije studija

Tijekom studija, studenti stječu znanja i vještine potrebne za samostalno rješavanje problema upravljanja, vođenja i zapovijedanja vatrogasnim postrojbama i intervencijama, rukovođenja poslovima i vođenju administrativnih, stručnih i operativnih poslova u vatrogasnoj organizaciji te poslove u svezi sa stručnim i upravnim nadzorom u vatrogastvu i zaštiti od požara. Sudjelovanje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara, vođenje procesa prikupljanja i obrade podataka, predlaganja postupaka i rješenja te vođenje procesa upravljanja i usklađivanje s donošenjem odluka od strane rukovodnih struktura pojedine vatrogasne organizacije ili tijela.

Isto tako, završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje i određenih problema i u području zaštite i spašavanja, što uključuje definiranje i provedbu preventivnih mjera zaštite, u proizvodnji, primjeni, skladištenju i prometu eksplozivnih, opasnih i toksičnih tvari.

Pravo upisa

Pravo upisa u prvu godinu prijediplomskog stručnog studija imaju, pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom, svi pristupnici unutar broja utvrđenog za upis studenata, koji su završili gimnaziju, tehničku ili drugu četverogodišnju te položili državnu maturu i prešli upisni prag na upisnom postupku. Kandidati koji su završili četverogodišnji srednjoškolski program prije 2010. godine, a nemaju položenu državnu maturu također imaju pravo upisa ukoliko su prešli upisni prag.

Pristupnici koji ostvare dovoljan broj bodova, ali se nalaze na rang listi ispod broja slobodnih upisnih mjesta, stavljaju se na listu čekanja do zaključenja svakog pojedinog upisnog roka. 

Troškovi studija

Studij se plaća. Cijena po semestru iznosi  1.325 € i može se platiti u 4 rate, odnosno  2.650 € za  jednu nastavnu godinu, plativo u 8 rata. Sa studentom se sklapa ugovor s fiksnom cijenom školarine koja se ne mijenja tijekom cijelog studija. Za većinu stručnih predmeta postoje skripte. Skripte nisu u cijeni studija.

Studij se plaća. Troškovi školarine  po semestru za 30 ECTS-a  iznose 1.325 €  i mogu se platiti u 4 rate,  a za dva semestra, odnosno nastavnu godinu i  60 ECTS-a 2.650 € plativo je u 8 rata. Sa studentom se sklapa Ugovor o studiranju kojim se utvrđuju  međusobna prava i obveze Studenta i Veleučilišta, status Studenta i troškovi studija.

Upis na stručni studij

1
ECTS BODOVA
1
SEMESTARA
1
GODINE
Close Menu