PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI – SMJER ZAŠTITE OD POŽARA

Cilj studija je izobrazba visokostručnih kadrova vatrogastva i zaštite od požara koji se profesionalno ili kao dobrovoljni vatrogasci bave vatrogastvom i ZOP te svim drugim polaznicima koji se žele baviti poslovima vatrogastva, zaštite od požara te zaštitnim i sigurnosnim aspektima sprečavanja akcidenata u djelovanju pravnih osoba, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Visoka škola će obrazovati vatrogasne stručnjake i stručnjake zaštite od požara koji će poboljšati sustav vatrogastva i prevencije, odnosno zaštite od požara te osigurati njegovu funkcionalnost i učinkovitost, poglavito u vođenju i zapovijedanju velikim i složenim vatrogasnim intervencijama i požarima otvorenog prostora te u prekograničnim intervencijama i pružanju međunarodne pomoći.

Osnovna funkcija studija je kvalitetenim nastavnim uvjetima i provedbom nastavnog pograma omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i stručnih znanja iz znanstvenog interdisciplinarnog tehničkog područja i struke te tijekom studija kroz veliki udio praktičnih vježbi, studija slučaja i prakse u vatrogasnim postrojbama i specifičnim gospodarskim subjektima (zračne luke, autoceste i tuneli, kemijska postrojenja…) osposobljavati studente za obavljanje poslova visoko obrazovanih stručnjaka u vatrogastvu i zaštiti od požara, a za potrebe: 

  • Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
  • Ministarstva unutarnjih poslova,
  • Ministarstva obrane,
  • Hrvatske vatrogasne zajednice, županijske, gradske i općinske vatrogasne zajednice, dobrovoljnih vatrogasnih društava,
  • gospodarstva i drugih pravnih osoba, tijela lokalne, područne i državne uprave,
  • javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi,
  • vatrogasnih postrojbi i službi zaštite od požara u gospodarstvu.

Tijekom studija, posebna će se pozornost posvetiti praktičnoj nastavi, proučavanju konkretnih problema struke i usvajanju vještina za obavljanje zadaća vatrogasne struke.

Završetkom studija, stječu se znanja i vještine potrebne za samostalno rješavanje problema upravljanja, vođenja i zapovijedanja vatrogasnim postrojbama i intervencijama, rukovođenja poslovima i vođenju administrativnih, stručnih i operativnih poslova u vatrogasnoj organizaciji te poslove u svezi sa stručnim i upravnim nadzorom u vatrogastvu i zaštiti od požara, sudjelovanje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara, vođenje procesa prikupljanja i obrade podataka, predlaganja postupaka i rješenja te vođenje procesa upravljanja i usklađivanje s donošenjem odluka od strane rukovodnih struktura pojedine vatrogasne organizacije ili tijela.

Isto tako, završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje i određenih problema i u području zaštite i spašavanja, što uključuje definiranje i provedbu preventivnih mjera zaštite, u proizvodnji, primjeni, skladištenju i prometu eksplozivnih, opasnih i toksičnih tvari.

Studij je izvanredni, a nastava se izvodi izvan radnog vremena po redovitom programu i akademskom kalendaru koji obuhvaća 15 tjedana nastave semestralno, odnosno 30 tjedana godišnje, ljetne i zimske praznike te redovite i izvanredne ispitne rokove. Izvanredna izvedba studija namijenjena je izvanrednim studentima koji u pravilu studiraju uz rad i izvodi se prema prilagođenoj, a po potrebi i kraćoj nastavnoj satnici s većim udjelom samostalnog rada studenata.

Nastava se održava petkom poslije podne, subotom i nedjeljom, a vježbe po potrebi tijekom tjedna. Prisutnost nastavi se provjerava, a dopušteni broj izostanaka je ograničen.

Izvodi se u prostorijama Politehnike Pula na adresi Pula, Riva 6, te nastavnim bazama Visoke škole, prostorijama, praktikumima i laboratorijima pravnih osoba s kojima ima dogovorenu suradnju te u sklopu terenske nastave izvan Visoke škole. Nastava na studijima izvodi se na hrvatskom jeziku. 

Studij završava polaganjem svih ispita i obavljanjem stručne prakse. Studentima koji završe studij izdaje se diploma i suplement – dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku s podatcima o studentu, stečenom nazivu, stupnju kvalifikacije, načinu studiranja, uspjehu na studiju i stečenim kompetencijama.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija sigurnosti stječe se 180 ECTS bodova naslovno zvanje stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite smjera zaštite od požara s kraticom bacc. ing. sec.

Kompetencije studija

Tijekom studija, studenti stječu znanja i vještine potrebne za samostalno rješavanje problema upravljanja, vođenja i zapovijedanja vatrogasnim postrojbama i intervencijama, rukovođenja poslovima i vođenju administrativnih, stručnih i operativnih poslova u vatrogasnoj organizaciji te poslove u svezi sa stručnim i upravnim nadzorom u vatrogastvu i zaštiti od požara. Sudjelovanje u izradi procjene ugroženosti i planova zaštite od požara, vođenje procesa prikupljanja i obrade podataka, predlaganja postupaka i rješenja te vođenje procesa upravljanja i usklađivanje s donošenjem odluka od strane rukovodnih struktura pojedine vatrogasne organizacije ili tijela.

Isto tako, završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje i određenih problema i u području zaštite i spašavanja, što uključuje definiranje i provedbu preventivnih mjera zaštite, u proizvodnji, primjeni, skladištenju i prometu eksplozivnih, opasnih i toksičnih tvari.

Pravo upisa

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija imaju, pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom, svi pristupnici unutar broja utvrđenog za upis studenata, koji su završili gimnaziju, tehničku ili drugu četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu i prešli upisni prag na upisnom postupku.

Troškovi studija

Studij se plaća. Cijena po semestru iznosi 8.000 Kn i može se platiti u 4 rate, odnosno 16.000 kn za  jednu nastavnu godinu, plativo u 8 rata. Sa studentom se sklapa ugovor s fiksnom cijenom školarine koja se ne mijenja tijekom cijelog studija. Za većinu stručnih predmeta postoje skripte. Skripte nisu u cijeni studija.

Close Menu