Upis akademske godine

Upisi na prijediplomski stručni studijski program sigurnosti Veleučilišta Securus, ispis sa studija te prava i obveze studenata definirani su odredbama Ugovora o studiranju, Pravilnika o studiju i drugim općim aktima Veleučilišta.

Student regulira svoj status upisom zimskog i ljetnog semestra svake akademske godine.

Student u jednom semestru upisuje između 25 i 35 ECTS bodova sukladno studijskom programu. Bodovima ECTS-a izražava se opseg učenja na temelju definiranih ishoda učenja i pripadajućeg radnog opterećenja. Jednom ECTS bodu u načelu odgovara od 25 do 30 sati uloženog truda i rada studenta tijekom studija.

Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete po studijskom programu i izvedbenom planu studija.

Student koji nije izvršio predviđene obveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovno upisati iduće akademske godine.

Student ima pravo upisati isti ne položeni predmet najviše dva puta, a iznimno mu se može odobriti upis ne položenog predmeta i po treći puta ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Za sva studentska pitanja i rješavanje statusa studenti se trebaju javiti u Studentskoj referadi Veleučilišta.

Close Menu